ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • សូមស្វាគមន៍ Mr.vincenzo មកកាន់ Kinzon

    សូមស្វាគមន៍ Mr.vincenzo មកកាន់ Kinzon

    Mr.vincenzo បានទៅទស្សនាបន្ទប់តាំងបង្ហាញ និងរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនយើងកាលពីថ្ងៃទី 30 ខែតុលា ឆ្នាំ 2019។ យើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អមួយអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារក្នុងស្រុក ហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចសហការក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។
    អាន​បន្ថែម