សូមស្វាគមន៍ Mr.vincenzo មកកាន់ Kinzon

លោកវ៉ីវីនហ្សូបានទៅមើលបន្ទប់តាំងបង្ហាញនិងរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនយើងនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ ។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកុម្ភៈ -២៦-២០២០